Algemene voorwaarden

1 Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van nonzerosum BVBA en Nonzerosum Recruitment BV met maatschappelijke zetel te Guldensporenpark 120, 9820 Merelbeke, BTW BE 0688.999.314 en BE 0736.958.587 (hierna “nonzerosum”) en van al haar rechtsopvolgers. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten door nonzerosum. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen dan tegenstelbaar aan nonzerosum indien nonzerosum deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De toepassing van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Door het akkoord gaan van de klant met een offerte, of door de ondertekening of (begin van) uitvoering van de overeenkomst aanvaardt de klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze algemene voorwaarden.

2. Levering van diensten

Nonzerosum is verstrekker van juridische diensten. De levering van de diensten zal aanvatten op datum van ondertekening, tenzij anders overeengekomen. Deze diensten omvatten analyse van projecten, adviesverlening, plan van aanpak en opstellen van allerhande juridische documentatie. Deze diensten omvatten niet enige juridische zaken die behandeld dienen te worden voor een gerechtelijke instantie. Nonzerosum heeft het recht om voor de uitvoering van bepaalde diensten beroep te doen op derden (experts)
Nonzerosum oefent haar diensten uit op een professionele, onafhankelijke en efficiënte manier en zal steeds de belangen van de klant behartigen in de uitvoering hiervan. Nonzerosum zal haar diensten uitvoeren in overeenstemming met de standaarden van toepassing op juridische dienstverleners. Nonzerosum is vrij in de organisatie van de uitvoering van de diensten, in overleg met de Klant. Nonzerosum gaat een inspanningsverbintenis aan voor de levering van deze diensten.
De klant stelt tijdig alle informatie en documenten noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking van nonzerosum overeenkomstig de aanwijzingen van nonzerosum en zal op de vereist wijze meewerken aan de uitvoering van de opdracht, in overeenstemming met toepasselijke regels en wetgeving.
Alle adviezen, documenten en informatie geleverd door nonzerosum aan de klant zijn uitsluitend bedoeld voor de klant en voor de doeleinden zoals daarin vermeld en geen derde partij kan hiernaar verwijzen. De klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de diensten kan worden beïnvloed als partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de diensten uit te breiden of te wijzigen.
De klant verbindt zich ertoe de aangestelde van nonzerosum die belast zijn met de uitvoering van de prestaties tijdens de gewone werkuren en volgens de toegangsregels van het bedrijf van de klant toegang te verschaffen tot alle ruimtes en middelen die noodzakelijk zijn om nonzerosum toe te laten de prestaties uit te voeren. Indien de klant deze verplichtingen niet nakomt zal de termijn verlengd worden en kan de prijs eveneens aangepast worden.
Nonzerosum heeft op elk moment het recht om fouten in een offerte recht te zetten of de offerte in te trekken. Nonzerosum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding van termijnen of aanpassing van gegevens en dit is ook geen geldige grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de klant, noch kan dit aanleiding geven tot enige prijsvermindering of schadevergoeding. De offerte is gebaseerd op de gegevens die de klant heeft verstrekt. Indien bijkomende prestaties door nonzerosum moeten geleverd worden zal dit met de klant besproken worden. Nonzerosum behoudt zich het recht om in afwachting van een akkoord over de bijkomende prestaties de gehele uitvoering op te schorten.
De bevestiging van een offerte verbindt de klant. Nonzerosum zal slechts gebonden zijn indien nonzerosum uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd heeft deze te aanvaarden. De overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding.
Elke annulering van het geheel of een gedeelte van de overeengekomen uit te voeren diensten dient tijdig en schriftelijk met motivatie te gebeuren door de klant. In voornoemde gevallen zal de klant een forfaitaire schadevergoeding op het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd zijn, onverminderd het recht van nonzerosum om een hogere schade te bewijzen. Bij annulering van de diensten is er een annuleringskost van 50% voorzien.

3. Prijzen en facturen

Alle bedragen zijn in euro uitgedrukt en exclusief belastingen (waaronder B.T.W.). De klant ontvangt een factuur van nonzerosum op het einde van elke maand en/of na het uitvoeren van een project. Al de facturen zijn betaalbaar op de vervaldag en op het rekeningnummer zoals vermeld op de facturen. Er kan voor de aanvang en lopende de uitvoering van de opdracht een voorschot gevraagd worden in de vorm van een vast tarief of op basis van een uurtarief. Deze voorschotten worden in mindering gebracht bij de eindafrekening. De klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van nonzerosum.
Behoudens andersluidende bepalingen in de offerte of in de overeenkomst, worden de diensten uitgevoerd aan vaste projectprijzen, vaste dagprijzen of aan uurtarieven. Een offerte kan steeds aangevraagd worden via info@nonzerosum.be
Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per begonnen maand op het verschuldigde bedrag. Bovendien is de klant bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur binnen de maand na de vervaldag van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de factuur met een minimum van 250 euro. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag wordt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar. Daarnaast heeft nonzerosum in dat geval het recht om haar verbintenissen op te schorten en om deze en alle andere overeenkomsten met de klant te beëindigen.
Klachten betreffende facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Bij gebrek aan tijdige klacht wordt de factuur geacht als definitief aanvaard.

4. Vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie, mondeling of schriftelijk verkregen, in gelijk welke vorm ook, waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, dient strikt vertrouwelijk behandeld te worden door partijen en kan niet gekopieerd, overgedragen, gebruikt of bekend gemaakt worden aan derden tenzij in geval dit verplicht is door de wet of gerechtelijke instanties.
Nonzerosum zal het recht hebben om het bestaan van de overeenkomst met de klant bekend te maken voor publiciteits- en andere commerciële doeleinden.
De intellectuele eigendomsrechten in eigendom van of gebruikt door nonzerosum of ontstaan in het kader van de dienstverlening behoren uitsluitend toe aan nonzerosum. De verlening van de diensten zal in geen geval de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten inhouden. Zonder uitdrukkelijke toestemming van nonzerosum kan niets worden gepubliceerd of openbaar gemaakt.
In geval de klant zelf materiaal aanreikt, zoals teksten, in het kader van de uitvoering van de opdracht garandeert de klant dat deze correct zijn en dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten. Enig gebruik door nonzerosum van intellectuele eigendomsrechten van de Klant zal strikt beperkt blijven tot de doeleinden van deze Overeenkomst. Nonzerosum zal zich onthouden van enig niet toegestaan gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten of enig gebruik die de geldigheid van deze rechten zou schaden.
Persoonsgebonden data zal enkel voor contractueel bepaalde doeleinden verwerkt, gebruikt of gestockeerd worden, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Zie hiervoor tevens de bepalingen op onze website inzake Privacy Policy.

5. Aansprakelijkheid

Nonzerosum kan slechts worden aangesproken voor bedrog, opzettelijke fout of nalatigheid. Enige klachten inzake de dienstverlening dienen per aangetekend schrijven met motivatie ter kennis worden gebracht aan nonzerosum binnen de acht dagen na het verlenen van de dienst. Geen enkele klacht geeft de klant het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
Nonzerosum is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade. Nonzerosum is tevens niet aansprakelijk in geval schade geleden is door handelingen of gebrek aan handelingen die niet uitsluitend toewijsbaar zijn aan nonzerosum. De klant vrijwaart nonzerosum voor alle aanspraken die derden zouden hebben ten aanzien van nonzerosum in gevolge van de uitvoering van de overeenkomst. Enige schadevergoeding die zou verschuldigd zijn door nonzerosum is steeds beperkt tot 50% van het bedrag dat voor de opdracht werd gefactureerd en ontvangen voor het desbetreffend jaar.

6. Opschorting of beëindiging

De duur van de overeenkomst is in beginsel tot het einde van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere duurtijd werd overeengekomen.
In geval dat de klant zijn verplichtingen niet nakomt, in geval van bedrog, opzettelijke fout of nalatigheid, in geval van faillissement, ontbinding of vereffening, in geval van onvermogend worden van de klant of in geval van overmacht behoudt nonzerosum zich het recht voor de dienstverlening onmiddellijk op te schorten en de overeenkomst en alle andere overeenkomsten afgesloten met de klant, onmiddellijk en zonder kennisgeving, ingebrekestelling noch vergoeding te beëindigen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant. In geval van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst worden alle verschuldigde bedragen, zelfs van nog niet vervallen of uitgegeven facturen, onmiddellijk te betalen.

7. Niet afwerving

Tijdens de duur en gedurende 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomst zal de klant geen werknemers, consultants, vertegenwoordigers of onderaannemers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht hun statuut, tewerkstellen, aanwerven of rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op aanwerving of rechtstreekse of onrechtstreekse samenwerking.
In geval van schending van dit artikel zal er per schending automatisch en van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding dienen betaald te worden door de klant aan nonzerosum, gelijk aan 25.000 EUR, wat de partijen beschouwen als een inschatting van de redelijke schade die voortvloeit uit een schending van dit artikel.

8. Allerlei

Nonzerosum is niet gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is. Nonzerosum kan nooit aansprakelijk worden gehouden omdat zij in gebreke blijft haar verplichtingen uit te voeren in het geval van overmacht. De klant kan haar overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van nonzerosum. Geen van beide Partijen verkrijgt op grond van de Overeenkomst enig recht, enige macht of bevoegdheid om op te treden als werknemer, agent of vertegenwoordiger van de andere Partij, voor welke doeleinden dan ook of om de andere Partij te verbinden op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.
Het Belgisch recht is toepasselijk op deze overeenkomst en alle betwistingen zullen uitsluitend worden beoordeeld door de rechtbanken te Gent.

We love to meet you!